An luath-thumoideachas sa sruth lán-Ghaeilge

 

Céard é?

Tá páistí á dtumadh go hiomlán sa Gaeilge. Is í an Ghaeilge teanga foghlama an churaclaim ina iomláine. Tá cead ag bunscoileanna lán-Ghaeilge agus teagasc an Bhéarla a chur siar go dtí an Chaisc sna Naíonain shinsearacha, más é toil an Bord Bainistíochta an luath-thumoideachais sin a chur i bhfeidhm sa scoil. De gnáth is i nGaeilge a chuirfidh páoistí tús leis an léitheoireacht. I ndiaidh tréímhse áirithe ama cuirfidh an scoil tús le léitheoireacht an Bhéarla in éineacht le léitheoireacht sa Ghaeilge. Léiríonn an taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta go siléir go bhfuil ciall le tosú ar an luathlitearthacht sa sprioctheanga (Gaeilge) seachas i mBéarla.

 

What is early-immersion education in Irish-medium schools?

Children are immersed fully in the Irish language. Irish is the language of learning for the entire curriculum. Irish-medium schools are permitted to delay the teaching of English until Easter in senior infant classes, subject to approval of the Board of Management. Reading will typically be in Irish. After a certain period, the school will introduce reading in English in addition to Irish-language reading. All native and international research findings confirm the advantages of introducing early-literacy in the target language (Irish) rather than in English.

 

Cén tionchar a bheidh ag an bhfoghlaim iomlán trí Ghaeilge ar fhorbairt Bhéala mo pháíste?

Léiríónn torthaí taighde an Fhorais Taighde ar Oideachas 2011, go bhfúíl páisití i bhfad thar an meán náisiúnta i léitheoireacht an Bhéarla sna bunscoileanna lán-Ghaeilge agus go bhfúil ag éirí leo, thar an meán náisiúnta sa mhata freisin.

 

How will learning everything through Irish affect on my child’s development in English?

The results of research carried out by the Educational Research Institute in Ireland show that the standard of English in Irish-medium primary schools is well above the national average, as is the standard in maths.

Further information is available on www.gaelscoileanna.ie